آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
SHIRAZ UNIVERSITY COMPLEX
مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه شیراز