آشنایی با کارکنان اداری

آقای غلامعباس وصالی

انبار دار

آقای جمشید محمدصادقی

مدیریت مجتمع

آقای عبدالکریم دلاوری

معاون مجتمع

خانم سمیه اسکندری

رئیس دفتر مجتمع
درباره من

آقای علی فریدونی

معاون فناوری مجتمع

آقای علی رضایی

مدیر مالی مجتمع

آقای اسماعیل رضایی

حسابدار مجتمع

خانم ناهید زارعی

حسابدار مجتمع

آقای رحیم حسینی

کارپرداز مجتمع

خانم راحیل مطلق حق نگهدار

حسابدار مجتمع

آقای کسری خسروپور

مدیر وب سایت مجتمع