آشنایی با کارکنان اداری

درباره من

خانم زهرا سرشناس

متصدی آکادمی کنکور
درباره من

آقای علی فریدونی

معاون فناوری مجتمع

خانم ساره کتوئی زاده

متصدی آکادمی کنکور